Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản
5 (100%) 1 vote

 

Mỗi phương thức sản xuất bao giờ cũng tồn tại một quy luật phản ánh quan hệ bản chất nhất của phương thức sản xuất đó và đóng vai trò chủ đạo trong hệthống các quy luật kinh tế gọi là quy luật kinh tế cơ bản Theo Mác, sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.
Mục đích trực tiếp của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là giá trị sử dụng mà là sản xuất ra giá trị thặng dư, nhân giá trị lên. Theo đuổi giá trị thặng dư bằng bất cứ thủ đoạn nào là mục đích, động cơ thúc đẩy sự hoạt động của mỗi nhà tư bản, cũng như toàn bộ xã hội tư sản.

Để sản xuất giá trị thặng dư tối đa, các nhà tư bản tăng cường bóc lột công nhan làm thuê không phải bằng cưỡng bức siêu kinh tế mà bằng cưỡng bức kinh tế dựa trên cơ sở mở rộng sản xuất, phát triển kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng cường độ lao động và kéo dài ngày lao động/

Như vậy, sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bản bằng cách tăng số lượng lao động làm thuê và tăng mức bóc lột là nội dung của quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Quy luật giá trị thặng dư tác động quyết định đến mọi mặt của xã hội tư bản. Nó quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế nó bằng xã hội cao hơn, là quy luật luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.