Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Quy luật này cho rằng bất kỳ sự vật nào cũng đều có hai mặt chất và lượng, chúng tác động lẫn nhau, trước hết, lượng của sự vật được tích lũy trong độ cho tới điểm nút làm cho sự vật biến đổi về chất và ngược lại, khi chất của sự vật đã biến đổi rồi lại làm cho lượng của sự vật cũng biến đổi theo, bằng cách này sự vật phát triển đi lên. Quy luật này đòi hỏi để cho sự vật biến đổi về chất thì phải tích lũy về lượng trong độ tới điểm nút, tránh tư tưởng tả khuynh, lẫn hữu khuynh.

Vận dụng quy luật này vào trong luận án là để đề ra định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025. Để đạt được cơ cấu kinh tế công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ, có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, có năng suất lao động xã hội cao, tham gia có hiệu quả vào phân công và hợp tác quốc tế, trong thời gian tới cần phải:

Một là, cơ cấu GRDP phân theo nhóm ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới cần chuyển dịch theo hướng giảm nhanh tỷ trọng nhóm ngành nông – lâm – thủy sản trong GRDP, tăng nhanh tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ trong GRDP.

Hai là, trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản cần tăng tỷ trọng ngành thủy sản, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và ngành lâm nghiệp trong giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản. Trong ngành nông nghiệp cần tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm nhanh tỷ trọng ngành trồng trọt trong giá trị sản xuất nông nghiệp; trong ngành trồng trọt và chăn nuôi cần chuyển dịch theo hướng từ những nhóm cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế thấp sang những nhóm cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong ngành lâm nghiệp cần tăng DT của cả 3 loại rừng đó là rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nhằm cải thiện độ che phủ rừng của vùng rất thấp hiện nay (khoảng 6,2%). Trong ngành thủy sản cần tăng tỷ trọng ngành nuôi trồng thủy sản, giảm tỷ trọng ngành khai thác thủy sản trong giá trị sản xuất thủy sản; trong nuôi trồng thủy sản cần mở rộng DT nuôi trồng, điều chỉnh phương thức nuôi và tập trung vào các đối tượng nuôi chủ lực phù hợp với điều kiện sinh thái, xu hướng của biến đổi khí hậu cũng như của thị trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước; trong khai thác thủy sản cần giảm khai thác gần bờ và tăng khai thác xa bờ. Việc chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản này phải gắn liền với việc ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất.

Ba là, trong nhóm ngành công nghiệp – xây dựng cần tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến trong GRDP ở vùng.

Riêng trong ngành công nghiệp cần tăng nhanh tỷ trọng của một số ngành công nghiệp trong giá trị sản xuất công nghiệp mà vùng ĐBSCL đang có tiềm năng và lợi thế như ngành: sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan… Đồng thời, cần hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao ở giai đoạn đầu như: lắp ráp điện tử; sản xuất, lắp ráp thiết bị điện… Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp này cần nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ của các ngành công nghiệp.

Bốn là, trong nhóm ngành dịch vụ cần tiếp tục gia tăng tỷ trọng của các ngành dịch vụ trong GRDP, nhất là một số ngành dịch vụ động lực như ngành vận tải kho bãi, thông tin và truyền thông, ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo nhằm thúc đẩy quá trình CNH, HĐH ở vùng. Trong quá trình cơ cấu lại các ngành dịch vụ theo định hướng nêu trên cần nhanh chóng áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất, nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất.