Quy trình chào hàng cá nhân

Quy trình chào hàng cá nhân
Đánh giá bài viết

–  Tìm kiếm, xác định khách hàng mục tiêu

–  Chuẩn bị: phân công nhân sự, phương tiện, kế hoạch tiến hành

–  Tiếp cận khách hàng: nắm bắt bắt nguyện vọng, ý kiến khách hàng,  bán hàng và dịch vụ hỗ trợ