Quy trình Ký gửi chứng khoán lưu ký

  

Đây là bước trong đó khách hàng gửi chứng khoán thuộc sở hữu của họ  vào thành viên lưu ký nơi họ mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Sau đó,  thành viên lưu ký sẽ tái ký gửi chứng khoán của khách hàng vào trung tâm  giao dịch chứng khoán (quá trình lưu ký 2 cấp)  Qui trình ký gửi chứng khoán được tiến hành như sau:

-Ký gửi chứng khoán tại thành viên lưu ký  

Khách hàng nộp chứng khoán tại thành viên lưu ký, nơi khách hàng mở  tải khoản lưu ký chứng khoán. Để xác định chính xác chủ sở hữu chứng  khoán, đối với các chứng chỉ cổ phiếu, trái phiếu ghi danh khi ký gửi phải có  ký hậu của khách hàng trên tờ chứng chỉ. Trong các trường hợp khác, cần  phải có các căn cứ xác minh quyền sở hữu chứng khoán của người sở hữu  chứng khoán do tổ chức phát hành lập.

-Thành viên lưu ký tiếp nhận và hạch toán chứng khoán ký gửi

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ lưu ký chứng khoán do khách hàng  nộp, thành viên lưu ký hạch toán số cổ phiếu, trái phiếu cho khách hàng gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng và gửi cho khách hàng  bản xác nhận ký gửi chứng khoán. Thành viên lưu ký chứng khoán vào trung  tâm giao dịch chứng khoán.  Sau khi thành viên tái lưu ký số chứng khoán của khách hàng vào Trung  tâm lưu ký thuộc Sở giao dịch chứng khoán và nhận được giấy báo Có của  Trung tâm thì thời điểm đó khách hàng mới được phép đặt lệnh giao dịch  hay tiến hành nghiệp vụ khác đối với số chứng khoán ký gửi.

-Thành viên tái lưu ký chứng khoán vào Trung tâm lưu ký chứng khoán  

Chứng khoán ký gửi của khách hàng được thành viên tái lưu ký vào  trung tâm giao dịch trong thời gian sớm nhất. Quy trình tái lưu ký của khách  hàng do thành viên thực hiện phụ thuộc vào hình thức chứng khoán ký gửi là  các chứng khoán chiết khấu hay chứng khoán ghi sổ.

Đối với các chứng chỉ chứng khoán, thành viên lưu ký trực tiếp mang số  chứng khoán này đến trung tâm lưu ký chứng khoán để làm thủ tục lưu ký.

Trong trường hợp chứng khoán là chứng khoán ghi sổ, được thể hiện  dưới hình thức giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán do tổ chức phát  hành cấp, thì quy trình lưu ký chứng khoán hiện nay quy định các thành viên  lập và gửi cho các tổ chức phát hành lập danh sách cổ đông sở hữu chứng  khoán, có kèm giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán để tổ chức phát hành  kiểm tra danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty. Danh sách cổ  đông sở hữu chứng khoán lưu ký của công ty sau đó được tổ chức phát hành  gửi cho trung tâm lưu ký chứng khoán.

-Trung tâm lưu ký chứng khoán tiếp nhận và hạch toán chứng khoán  lưu ký.  

Căn cứ vào số chứng khoán do thành viên tái lưu ký, trung tâm lưu ký  chứng khoán hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của khách hàng  của thành viên hoặc của chính thành viên lưu ký. Sau đó trung tâm lưu ký  chứng khoán gửi giấy báo Có xác nhận việc gửi chứng khoán cho thành viên  lưu ký. Chứng khoán của khách hàng được bảo quảnvà lưu ký tập trung tại  kho lưu ký chứng khoán của trung tâm.

Chú thích nội dung các bước:

(1): Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký, lưu ký

(2): Khách hàng ký gửi chứng chỉ chứng khoán hoặc nộp giấy chứng  nhận quyền sở hữu chứng khoán

(3): Thành viên hạch toán vào tài khoản lưu ký khách hàng và thông  báo cho khách hàng

(4a): Thành viên ký gửi chứng chỉ chứng khoán

(4b): Thành viên lập danh sách khách hàng lưu ký chứng khoán ghi sổ;  gửi danh sách này cho tổ chức phát hành

(5a): Tổ chức phát hành đối chiếu danh sách khách hàng với danh sách  cổ đông, gửi cho thành viên kết qủa xác nhận.

(5b): Trung tâm hạch toán vào tài khoản lưu ký của thành viên và xác  nhận với thành viên.

(6): Tổ chức phát hành nộp danh sách cổ đông kèm theo thông báo về  thành viên lưu ký mà khách hàng đã ký gửi chứng khoán.

(7): Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện bút toán ghi tương ứng  trên các tài khoản lưu ký.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • quy trinh luu ky cổ phieu
  • ,