Quy trình thực hiện xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Dựa trên tổng quan phương pháp và quy trình nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá, luận án đề xuất quy trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM gồm các bước sau:

  • Bước 1: Xác định căn cứ lựa chọn chỉ số.
  • Bước 2: Xây dựng cấu trúc của bộ tiêu chí.
  • Bước 3: Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng.
  • Bước 4: Lấy ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp

Hình 3.4 mô tả chi tiết quá trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM.