Quy trình và phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Trong giai đoạn nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành tổng kết lý thuyết từ các nghiên cứu được công bố trên tạp chí uy tín ở nước ngoài, cơ sở dữ liệu được thu thập với các từ khoá “Information Systems Success Model”, “Success”, “Accounting Information Systems”, ‘Enterprise Resourse Planning System”, “ERP”, “Technology Acceptance Model”, “User Satisfaction”… Dữ liệu thu thập các nghiên cứu từ giai đoạn đầu tiên của các nghiên cứu về hệ thống thông tin cho đến hiện tại. Cơ sở dữ liệu toàn văn trên định dạng file pdf được tải về và tập hợp trên thư viện phần mềm EndNote. Các nghiên cứu được ưu tiên sắp xếp theo mối quan hệ với các từ khoá trên, sau đó tác giả ưu tiên trong việc phân tích các bài viết tổng kết lý thuyết hoặc các bài viết sử dụng phương pháp siêu phân tích (meta-analytics) nhằm tổng kết các xu hướng, các mối quan hệ nhân quả, các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin và thang đo tương ứng của các khái niệm này. Đồng thời, các nghiên cứu định lượng thực nghiệm kiểm định các mối quan hệ nhân quả ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin hoặc hệ thống ERP cũng được ưu tiên phân tích nhằm định hướng cho việc chọn lựa các mối quan hệ nhân quả tác động mạnh đã được kiểm định.

Các luận điểm rút ra từ quá trình phân tích định tính như sau:

  • Sự thành công của hệ thống thông tin hay hệ thống thông tin kế toán được định nghĩa và đo lường theo mô hình đo lường sự thành công của hệ thống doanh nghiệp của Gable và cộng sự (2003) do trong nghiên cứu của Luận án chỉ tập trung vào sự thành công và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán nên không phân tích các mối quan hệ nội bộ của các thành phần trong mô hình thành công của DeLone và McLean (1992, 2003)
  • Các tiền đề tác động đến các thành phần của mô hình hệ thống thông tin thành công, dựa trên mức độ tác động được kiểm định qua các nghiên cứu trước. Từ các tiền đề này, nghiên cứu của luận án phân tích và đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.
  • Sử dụng hệ thống thông tin là hành vi ảnh hưởng đến cá nhân và ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Thành công của hệ thống thông tin cần được đo lường trên quan điểm: Tổ chức hệ thống thành công – ảnh hưởng bởi sự tham gia của người dùng, hỗ trợ của nhà quản lý, hỗ trợ từ bên ngoài, và được đo lường bởi nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng của hệ thống thông tin; đồng thời thành công của hệ thống thông tin phải đến từ quá trình sử dụng thành công – chịu tác động bởi tổ chức, sử dụng và kết quả và đo lường thông qua cảm nhận về chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và ảnh hưởng cá nhân người sử dụng trong quá trình sử dụng hệ thống. Do đó, mô hình chấp nhận công nghệ cần được tích hợp để hình thành mô hình nghiên cứu giả thuyết.

Hệ thống thông tin kế toán là hệ thống thông tin, nên hoàn toàn kế thừa mô hình đo lường, các nhân tố ảnh hưởng từ các nghiên cứu về hệ thống thông tin. Từ kết quả của giai đoạn nghiên cứu định tính, chương 3 trình bày mô hình giả thuyết nghiên cứu, thang đo các khái niệm nghiên cứu làm cơ sở cho việc thực hiện giai đoạn nghiên cứu định lượng.