Quy trình xử lý và hạch toán phương thức mở tài khoản tiền gửi lẫn nhau để thanh toán

Quy trình xử lý và hạch toán phương thức mở tài khoản tiền gửi lẫn nhau để thanh toán
Đánh giá bài viết

Ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán có trách nhiệm lập chứng từ thanh toán (nếu là khoản thanh toán của chính mình) hoặc bảng kê có kèm theo các chứng từ thanh toán của khách hàng (đối với các khoản thanh toán của khách hàng) gửi tới ngân hàng có quan hệ tiền gửi để yêu cầu thanh toán.

Việc hạch toán được thực hiện như sau:

– Trường hợp chuyển Có:

+ Tại ngân hàng phát sinh nghiệp vụ thanh toán, ghi:

Nợ: TK thích hợp (tiền gửi của khách hàng hoặc TK nội bộ)
Có: TK tiền gửi tại ngân hàng khác (nếu mở tài khoản tiền gửi tại NH đối phương)
hoặc Có: TK tiền gửi của ngân hàng khác (nếu NH đối phương mở tài khoản tiền gửi tại NH mình).

+ Tại ngân hàng kết thúc nghiệp vụ thanh toán, ghi:

Nợ: TK tiền gửi của ngân hàng khác (nếu NH đối phương mở tài khoản tiền gửi tại NH mình).
hoặc Nợ: TK tiền gửi tại ngân hàng khác (nếu mở tài khoản tiền gửi tại NH đối phương)
Có: TK thích hợp (tiền gửi của khách hàng hoặc TK nội bộ)

– Trường hợp chuyển Nợ thì các bút toán được xử lý ngược lại.