Quyền của người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định như thế nào?

Quyền của người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 17 Luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội  cho người lao động có các quyền sau đây:

– Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội .

– Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội .

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.