Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội?

Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội: Tổ chức bảo hiểm xã hội khi tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội có các quyền sau:

– Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

– Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định;

– KHiếu nại về bảo hiểm xã hội;

– Kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và trả các chế độ bảo hiểm xã hội;

– Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội;

-Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.