Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết

 

1- Quyền và trách nhiệm của người lao động

a – Quyền của người lao động:  

–            Được nhận Sổ bảo hiểm xã hội;

–            Được nhận lương hưu hoặc trợ cấp kịp thời, đầy đủ, thuận tiện khi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;

–            Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động hoặc tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b – Người lao động có trách nhiệm:

–            Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định;

–            Thực hiện đúng các quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

–            Bảo quản, sử dụng Sổ bảo hiểm xã hội và hồ sơ về bảo hiểm xã hội đúng quy định.

2- Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động

a – Quyền của người sử dụng lao động:  

–            Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng với quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội;

–            Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi cơ quan bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm Điều lệ bảo hiểm xã hội.

b     – Người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

–            Đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định;

–            Trích tiền lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội đúng quy định;

–            Xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan khi có kiểm tra, thanh tra về  bảo hiểm xã hội của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3- Quyền và trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

a- Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội:

–            Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định để quản lý việc thu, chi bảo hiểm xã hội và để xác nhận đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội;

–            Tổ chức phương thức quản lý quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội có hiệu quả;

–            Tuyên truyền, vận động để mọi người tham gia thực hiện bảo hiểm xã hội;

–            Từ chối việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi man trá làm giả hồ sơ tài liệu.

b     Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

–            Tổ chức thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội đúng quy định;

–            Thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đúng quy định của pháp luật;

–            Tổ chức việc trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kịp thời, đầy đủ, thuận tiện;

–            Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về bảo hiểm xã hội;

–            Thông báo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động và người lao động.