Quyết định loại bỏ, điều chỉnh và bổ sung chỉ số tăng trưởng xanh

Dựa trên dữ liệu phân tích thống kê về sự cần thiết của các khía cạnh đánh giá TTX và sự phù hợp của mỗi chỉ số với mục tiêu doanh nghiệp SXXM và tổng hợp ý kiến từ phỏng vấn sâu (Bảng 4.10), luận án đưa ra quyết định về các khía cạnh, chỉ  số loại bỏ, chỉ số điều chỉnh, chỉ số bổ sung như sau:

  • Về khía cạnh đánh giá TTX: giữ nguyên 7 tiêu chí TTX (điểm trung bình đánh giá sự cần thiết mỗi khía cạnh đều trên 7).
  • Về các chỉ số trong bộ tiêu chí đề xuất lấy ý kiến đánh giá từ 3 doanh nghiệp xi măng: giữ lại tất cả các chỉ số trong 29 chỉ số khảo sát vì điểm trung bình đánh giá về sự phù hợp của mỗi chỉ số đều trên 3.7 (trên 0).
  • Về điều chỉnh và bổ sung chỉ số từ phỏng vấn sâu: bổ sung một số chỉ số, chỉ số con; điều chỉnh lại một số chỉ số thông qua phương pháp đo lường để cụ thể và chi tiết hơn; chia chỉ số chất thải thành 3 loại: rắn, lỏng, khí; sửa lại tên một số chỉ số cho phù hợp.
  • Chi tiết tác giả bổ sung các chỉ số trong Bảng 11: