Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương

Một trong những điểm yếu nhất trong XDNTM hiện nay như đã phân tích là chất lượng quy hoạch và đề án XDNTM chất lượng còn thấp, tính khả thi chưa cao.

Vì vậy, trước hết, cần rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn XDNTM tại các địa phương, cụ thể hóa quy hoạch, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành NN trên địa bàn; gắn quy hoạch cấp xã với quy hoạch huyện và Tỉnh. Trong Đề án XDNTM, cần quán triệt quan điểm tận dụng tối đa cơ sở vật chất đã có, trên cơ sở đó cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn, tránh việc phá dỡ để xây dựng mới hoàn toàn đối với những công trình có khả năng cải tạo, hạn chế lãng phí nguồn lực. Có cơ chế hợp đồng trực tiếp với các trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín để tham gia xây dựng và phản biện quy hoạch XDNTM cho các xã. Kế hoạch XDNTM cần “tuân thủ các quy luật của thị trường và có sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan (chính quyền, DN địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư). Kế hoạch XDNTM phải gắn với kế hoạch huy động và sử dụng các NLTC, vì NLTC của địa phương luôn có hạn và khả năng tăng trong ngắn hạn là rất hạn chế, nhu cầu cho XDNTM là rất lớn và luôn có xu thế tăng. Nếu tách rời, có thể sẽ dẫn đến: (i) không đạt được mục tiêu kế hoạch; (ii) kế hoạch thiếu tính khả thi; sự phân bổ nguồn lực thiếu tính chiến lược và dàn trải; (iii) không đảm bảo được kỷ luật tài khóa”[97], tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Quy trình lập kế hoạch XDNTM phải là sự kết hợp hài hòa cả 2 hướng, từ trên xuống và từ dưới lên. Điều này, vừa đảm bảo tính chủ động của chính quyền cấp dưới nhưng cũng không phá vỡ khung định hướng chung của toàn tỉnh mà kế hoạch cấp trên đã xác định. Để giúp cấp xã lập kế hoạch XDNTM dựa trên kết quả, có sự tham gia của người dân, Tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau: (i) xây dựng và duy trì năng lực lập kế hoạch cho cán bộ cơ sở bằng việc thường xuyên tập huấn, phổ biến kiến thức về lập kế hoạch cấp xã, đưa lập kế hoạch cấp xã thành môn học trong chương trình đào tạo cán bộ XDNTM; (ii) Tăng tính tiên liệu các NLTC khả dụng đối với cấp xã bằng việc xây dựng khuôn khổ tài chính trung hạn cho cấp xã; (iii) Sử dụng bản kế hoạch xã làm cơ sở chung để triển khai các dự án trên địa bàn xã; (iv) xây dựng quy trình lập kế hoạch cấp huyện, cấp tỉnh đồng bộ với lập kế hoạch cấp xã. Các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Tĩnh cần bổ sung, hoàn thiện hướng dẫn về thiết kế và kỹ thuật, trình tự thi công, công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý và nhất là kế hoạch phân bổ kinh phí từ NSNN để giúp các xã thực hiện xây dựng, vận hành, quản lý các công trình NTM với quy trình thuận lợi, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Thứ hai, chính quyền, đoàn thể các cấp làm tốt công tác truyền thông về quy hoạch, kế hoạch XDNTM được tiến hành đồng bộ với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về XDNTM tới toàn thể nhân dân trên địa bàn

Tỉnh. Chính quyền cấp xã xây dựng quy định quản lý xây dựng NTM theo tiêu chí của quy hoạch xây dựng NTM. CQĐP thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án XDNTM tại các xã để nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời; đồng thời phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn, bổ sung các hồ sơ, thủ tục, trình tự để việc triển khai thực hiện dự án tại các xã được thuận lợi.