Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Lý thuyết trật tự phân hạng đổi trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam