Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Ảnh hưởng của chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng lên ý định chuyển đổi thương hiệu

Khái niệm chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng (brand – customer relationship quality)

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR)

Cách tiếp cận trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Lý thuyết phát triển bền vững và lý thuyết bộ ba cốt lõi bền vững

Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh có liên quan đến giảm nghèo bền vững

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Kinh nghiệm của tỉnh Thừa Thiên Huế về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái về vai trò của chính quyền cấp tỉnh về giảm nghèo bền vững vùng miền núi của một số địa phương

Chất lượng đội ngũ công chức trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh có liên quan đến giảm nghèo bền vững

Giải pháp tăng cường đa dạng hóa nguồn hàng xuất khẩu nông sản của nƣớc CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào