Lý thuyết nguồn lực về quan hệ liên quan (Relational View)

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các chính sách có liên quan đến thuế và thị trường bất động sản

Tình hình thực hiện chức năng huy động vốn của thị trường chứng khoán

Sự phát triển thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Căn cứ hình thức tổ chức đầu tư và sở hữu vốn

Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam