Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Tổ chức đo lường bộ tiêu chí tăng trưởng xanh

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng lên ý định chuyển đổi thương hiệu

Khái niệm chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng (brand – customer relationship quality)

Lý thuyết phát triển bền vững và lý thuyết bộ ba cốt lõi bền vững

Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh có liên quan đến giảm nghèo bền vững