Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm lãnh đạo

Khái niệm lợi ích kinh doanh

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Định hướng và chiến lược phát triển ngành xi măng của tỉnh Hải Dương

Kế toán quản trị là gì?

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn ODA đến tăng trưởng kinh tế trong điều kiện chất lượng quản trị công và khả năng hấp thụ vốn của các quốc gia đang phát triển

Về chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Sự phát triển thị trường chứng khoán

Yếu tố tâm lý và hành vi nhà đầu tư tác động đến chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Căn cứ hình thức tổ chức đầu tư và sở hữu vốn