Hạn chế nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Thị phần sản phẩm may mặc trong thị trường xuất khẩu của Việt Nam

Khái quát về sự phát triển của ngành Dệt may Việt Nam

Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Đặc tính của sản phẩm dệt may

Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Giải pháp đổi mới phương thức bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nhằm cân đối ngân sách nhà nước

Nghiên cứu trong nước nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Mức độ quản trị tham nhũng của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Nghiên cứu trong nước về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Cách thiết kế chương trình nghiên cứu chính thức

Khái niệm lãnh đạo

Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp