Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Khuyến nghị đối với Hội KTV hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Phân tích thực trạng chính sách kinh tế của Nhà nước tác động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại ngân hàng Royal Bank of Canada

Thuyết bản sắc xã hội

Thuyết đánh giá mang tính nhận thức của cảm xúc

Một số hạn chế về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính Hà Tĩnh (tham khảo)

Một số đặc điểm cơ bản của tỉnh Hà Tĩnh

Kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên và điều kiện KT-XH

Gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển ngành và dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý chi ngân sách địa phwong cho giáo dục công lập tỉnh Thanh Hóa

Nguyên nhân của các hạn chế về quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2017

Chi thường xuyên NSĐP cho GDCL ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2017

Tăng cường tính công khai, minh bạch; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý và phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Attapư

Phân cấp thẩm quyền ban hành chính sách chế độ

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng bởi tính chất và mức độ phân cấp về quản lý hành chính – kinh tế – xã hội giữa các cấp chính quyền

Yêu cầu về chất lượng thông tin của báo cáo kế toán quản trị