Nhóm các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Những hạn chế về tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nhân tố chủ quan đến tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tham khảo)

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tham khảo)

Quy mô và hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương (tham khảo)

Các giải pháp khác: để tăng cường quản trị vốn kinh doanh cho các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Thực trạng quản trị vốn bằng tiền tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Nhóm nhân tố khách quan ảnh hưởng quản trị vốn kinh doanh

Cách quản trị vốn bằng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Chỉ tiêu phản ánh tình hình quản trị vốn bằng tiền

Điều kiện thực hiện các giải pháp về phía Nhà nước, các đơn vị chủ quản và các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Về phương pháp loại trừ tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Hoàn thiện vai trò phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Những mặt tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Những kết quả đạt được trong hoạt động của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm quy trình công nghệ của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động