Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội trong những năm tới

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cơ cấu tài sản cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Cơ cấu tài sản của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

So sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phương hướng hoạt động của các doanh nghiệp may

Định hướng phát triển của các doanh nghiệp may trong ngành

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng (brand – customer relationship quality)