Đặc điểm nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đbscl

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Đặc tính ngành đóng tàu của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất về mặt xã hội

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam ( tham khảo)

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Lý thuyết của Modigliani và Miller (Lý thuyết M&M) trong trường hợp có thuế TNDN

So sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên trước 1980s

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan ( số liệu tham khảo)

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1961-1981)

Các chính sách và biện pháp để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt:

Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Bối cảnh trong nước đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Nội dung phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập đối với kinh tế,xã hội và môi trường

Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập