Giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)

Kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương quan so sánh với cả nước

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển đảo

Những nghiên cứu trong nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Thách thức ảnh hưởng tới phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

Cơ hội thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Kết quả chung về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chế

Quy mô nền kinh tế và chất lượng hàng hóa của EU tác động đến cầu nhập khẩu

Chất lượng nguồn nhân lực tác động đến cung xuất khẩu

Thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may qua các nước châu âu

Thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng chế biến chủ lực (Giầy dép)

Thuận lợi và thách thức khi xuất khẩu vào thị trường EU

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU trong vấn đề thương mại

Ảnh hưởng cơ sở hạ tầng đến xuất khẩu hàng chế biến

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Lý thuyết thương mại mới, Michael Porter (1990)

Những tồn tại trong hoạt động logistics và trung tâm logistics tại Hải Phòng