Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR)

Tổ chức thực hiện tốt giảm nghèo bền vững.

Quan điểm nâng cao vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An