Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Phương pháp lập dự toán

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Các bên liên quan ngoài doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Đánh giá thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Tổng quan chung quy trình, phương pháp, và công cụ bổ trợ xây dựng chỉ số

Tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam