Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Kết quả hồi quy tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các chính sách khác có tác động tới đầu tư chứng khoán

Chính sách tiền tệ tác động đến đầu tư chứng khoán

Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các bên liên quan ngoài doanh nghiệp may Việt Nam

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam