Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Phân tích các báo cáo kế toán quản trị chi phí

Nhận diện và xác định các trung tâm chi phí

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các trung gian tài chính về đầu tư và thị trường chứng khoán

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Hoàn thiện chính sách đa dạng hoá đầu tư và chia sẻ rủi ro

Đại chúng hoá các phương pháp lựa chọn danh mục đầu tư

Các chính sách có liên quan đến thuế và thị trường bất động sản

Cách thức phát triển bền vững

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Thực trạng cơ cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam