Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam

Kết quả chính của nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Định hướng và chiến lược phát triển ngành xi măng của tỉnh Hải Dương

Đặc điểm tổ chức quản lý

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp Việt Nam

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Kiến nghị với các Nhà tài trợ

Kiến nghị với nhà nước

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế