Những vấn đề đặt ra

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hoàn thiện tổ chức phân loại và xác định chi phí

Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán và hệ thống báo cáo kế toán tài chính

Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh, lập các trung tâm trách nhiệm quản lý và thực hiện phân cấp, phân quyền trong doanh nghiệp.

Kinh nghiệm quản trị VKD của doanh nghiệp ở một số nước

Tổ chức đảm bảo nguồn tài trợ vốn lưu độn

Cách tổ chức và đảm bảo được nguồn tài trợ vốn lưu động

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động (tham khảo)

Phương pháp SWOT hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả quản trị dòng tiền

Nội dung, trình tự hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Kinh nghiệm của tỉnh An Giang trong việc phát triển nông nghiệp

Nhân tố thuộc về môi trường ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Giải pháp đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất sang thị trường EU giai đoạn 2018 – 2025 (số liệu tham khảo) ( tham khảo)