Cơ sở lý thuyết về cam kết tổ chức

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Nghiên cứu của Pfeffer (1998),Singh (2004),Liu và cộng sự (2007),Guest (2011) về các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực

Về phương pháp liên hệ đối chiếu, xếp hạng và phương pháp DEA

Về phương pháp loại trừ tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Thiết lập và vận hành hệ thống BSC nhằm đảm bảo tính cân bằng giữa các phương diện phản ánh nội dung phân tích hiệu quả hoạt động

Hoàn thiện quy trình phân tích hiệu quả hoạt động (tham khảo)

Giải pháp chung và phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Những mặt tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Đặc tính ngành đóng tàu của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới phân tích hiệu quả hoạt động

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Bản chất phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Điều kiện để thực hiện giải pháp nhà nước cho ổn định vĩ mô nền kinh tế và phát triển thị trường vốn

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hiệu quả quản trị dòng tiền

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp ( tham khảo)

Đánh giá lại cơ cấu nguồn vốn định kỳ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với DN cổ phần ngành điện niêm yết

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam