Tổng quan về quy trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Dấu hiệu hình thành các điều kiện và lộ trình áp dụng giải pháp

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Chính sách về môi trường đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng trong tăng trưởng xanh

Xác định căn cứ lựa chọn tiêu chí trong tăng trưởng xanh

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Các công cụ, kỹ thuật bổ trợ xây dựng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh