Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Các nghiên cứu về “Nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành điện Việt Nam

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Nhóm các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp

Khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành điện Việt Nam

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến rủi ro tài chính

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn bên ngoài DN

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Định hướng phát triển của các doanh nghiệp may trong ngành