Kinh nghiệm của Trung Quốc về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng chính sách phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào

Khái quát về ASEAN và quá trình hình thành AEC

Nhóm các kiến nghị với những tổ chức xã hội (hội, hiệp hội…)

Nhóm các kiến nghị với những cơ quan quản lý nhà nước Trung ương về thu hút đầu tư vào các KCN

Xây dựng tổ chức marketing địa phương thực hiện các chức năng và vai trò quản trị chiến lược marketing

Quan điểm hoàn thiện chiến lược marketing địa phương nhằm thu hút lấp đầy các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 2023 tầm nhìn 2030

Đặc điểm kinh tế – xã hội tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Kinh nghiệm tại Hà Nội thu hút đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp địa phương

Nhóm nhân tố các cơ quan, chủ thể thực hiện của marketing địa phương nhằm thu hút FDI

Thu hút đầu tư lấp đầy khu công nghiệp địa phương

Triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng

Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường

Tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ

Giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội