Các hình thức sở hữu trí tuệ

Tất yếu khách quan của sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu

Sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam

Quá trình đa dạng hoá các hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất

Các hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán

Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những kết quả đã đạt được trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thiết kế mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Quy trình và phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Sự phát triển và các giới hạn của TAM

Tổng quan về mô hình TAM

Mô hình sự thành công của hệ thống thông tin

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)