Các hình thức sở hữu trí tuệ

Tất yếu khách quan của sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu

Sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam

Quá trình đa dạng hoá các hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất

Các hình thức sở hữu của sở giao dịch chứng khoán

Một số khái niệm về năng lực cạnh tranh

Một số nhận xét về khoảng trống nghiên cứu và hướng nghiên cứu của Luận án dệt may Việt Nam

Một số khái niệm về năng lực cạnh tranh

Giải pháp cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu trong nước nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tham nhũng trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những kết quả đã đạt được trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thiết kế mô hình lý thuyết các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp