Tổng quan về mô hình TAM

Mô hình sự thành công của hệ thống thông tin

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Lý thuyết các bên liên quan đến du lịch MICE

Khái niệm các bên liên quan đến du lịch MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Kiến nghị với các Nhà tài trợ

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tham nhũng trong hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Dấu hiệu hình thành các điều kiện và lộ trình áp dụng giải pháp

Các trung gian tài chính về đầu tư và thị trường chứng khoán

Tăng cường quốc tế hoá thị trường tài chính trong nước và phát hành quốc tế

Các chính sách ưu tiên đầu tư khác

Các chính sách có liên quan đến thuế và thị trường bất động sản