Tập trung nguồn lực đầu tư từ các quỹ do Nhà nước nắm giữ

Định hướng chính sách phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Về chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Chính sách tiền tệ tác động đến đầu tư chứng khoán

Phân loại các nguồn vốn đầu tư trong chứng khoán

Phân loại chủ thể đầu tư theo quốc tịch của người sở hữu vốn

Căn cứ hình thức tổ chức đầu tư và sở hữu vốn

Các quan điểm về đầu trong chứng khoán và thị trường chứng khoán

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng trong tăng trưởng xanh

Những tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số

Các công cụ, kỹ thuật bổ trợ xây dựng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong tăng trưởng xanh

Cơ sở lý luận trong tăng trưởng xanh

Đầu tư tài chính thích đáng cho thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động