Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Về tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số

Phương pháp chuyên gia (Delphi) xây dựng chỉ số

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số trong doanh nghiệp

Thực trạng tăng trưởng xanh ngành xi măng Việt Nam

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nâng cao năng lực tài chính và uy tín cho nhóm DN quy mô trung bình và nhỏ

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá đối với các khoản nợ vay ngoại tệ

Vận dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn để xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Gia tăng quy mô và tỷ trọng nợ vay dài hạn để hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Những kết quả đạt được về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết