Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Chính sách về môi trường đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nguyên nhân của những thành công về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Những kết quả đạt được về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Nguyên nhân của những thành công về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Tổ chức thực hiện tốt giảm nghèo bền vững.

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Cần có chính sách hợp lý và toàn diện đối với hoạt động xuất khẩu hàng nông sản