Phân tích nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các nghiên cứu về “Nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá đối với các khoản nợ vay ngoại tệ

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Kinh nghiệm quốc tế đối với ngành điện niêm yết Malaysia trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ vào các chỉ tiêu đo lường cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp căn cứ theo quan hệ sở hữu vốn

Thực trạng cơ cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết