Định nghĩa chuỗi cửa hàng bán lẽ

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Những thành công đánh giá kết quả điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Việt Nam thời gian qua

Quan niệm về công nghiệp hỗ trợ và phát triển công nghiệp hỗ trợ

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Khái niệm về cơ cấu kinh tế và các loại cơ cấu kinh tế

Thế nào là lãnh đạo chuyển đổi (Transformational leadership)

Định nghĩa thế nào là lãnh đạo

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Nội dung lý thuyết đại diện và cách vận dụng

Luật pháp, chính sách về di chuyển lao động có kỹ năng

Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

Khái quát đặc điểm phát triển kinh tế xã hội Hải Phòng

Khái niệm giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Tăng cường nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Một số hạn chế về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính Hà Tĩnh (tham khảo)