Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Kinh nghiệm của Việt Nam về phát triển xuất khẩu nông sản khi tham gia vào các Cộng đồng kinh tế

Xuất khẩu nông sản, các hình thức xuất khẩu nông sản và đặc điểm của xuất khẩu nông sản

Mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường đến sự phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá của Việt Nam

Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá với việc duy trì và cải thiện tài nguyên đa dạng sinh học

Các mô hình phát triển bền vững

Tính kế thừa từ khoa học phát triển của Phát Triển Bềnh Vững

Cách tổ chức hệ thống hóa và xử lý thông tin kế toán quản trị

Phân tích hành vi quyết định lựa chọn địa điểm đầu của nhà đầu tư

Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (chính sách điều tiết thị trường ĐTDĐ)

Cách thiết lập lãi suất mục tiêu trong chính sach tài tiền tệ

Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Khái niệm về cơ cấu kinh tế và các loại cơ cấu kinh tế

Khuyến nghị đưa ra đối với các CTNY

Nội dung lý thuyết đại diện và cách vận dụng