Thực trạng gian lận BCTC của các các CTNY trên TTCK Việt Nam

Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

Khái niệm giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Kiến nghị với các Bộ, Ngành liên quan trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Tăng cường nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Một số hạn chế về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Thực trạng chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính Hà Tĩnh (tham khảo)

Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Hà Tĩnh về quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông

Sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp

Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM

Về phân cấp chi đầu tư cho địa phương

Thực trạng lập Báo cáo dự toán trong các Công ty lâm nghiệp

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Đo lường, ghi nhận và trình bày các yếu tố của báo cáo tài chính

Các nghiên cứu thực nghiệm của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Đánh giá các điều kiện hình thành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam

Thực trạng các chính sách về giảm phát thải liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng

Nhóm yếu tố từ phía Trung Quốc ảnh hưởng đến Châu Phi trong giai đoạn mới

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)