Các yếu tố tác động, cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở nước ta

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng

Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Những hạn chế về tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ quyết định ngắn hạn Thứ nhất, Tổ chức phân loại và xác định chi phí

Tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Tổ chức phân tích thông tin kế toán quản trị để đưa ra các quyết định đặc biệt

Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán và ghi chép xử lý các giao dịch

Tăng cường quản trị các thành phần vốn kinh doanh

Thực trạng quản trị các khoản phải thu tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc (tham khảo)

Bài học kinh nghiệm rút ra cho các doanh nghiệp Việt Nam

Cách quản trị vốn bằng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Cách xác định vốn bằng tiền tồn quỹ tối ưu và quản lý các khoản thu, chi vốn bằng tiền

Cách tổ chức và đảm bảo được nguồn tài trợ vốn lưu động