Kinh nghiệm của Trung Quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong tăng trưởng xanh

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Quy trình xây dựng bộ chỉ số trong doanh nghiệp

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Ảnh hưởng của chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng lên ý định chuyển đổi thương hiệu

Đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Đặc điểm sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp của Tập đoàn Hóa chất ảnh hưởng đến tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoá chất

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Thuyết bất hòa (mang tính) nhận thức

Cơ sở lý thuyết về kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo về chứng khoán và tìm hiểu sâu về thị trường Việt Nam