Kế toán quản trị là gì?

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Mô hình tăng trưởng nội sinh (endogenous growth models)

Đo lường tăng trưởng kinh tế

Mức độ quản trị tham nhũng của Chính phủ

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Những bất lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quy trình nghiên cứu phát triển du lịch MICE

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà cung cấp và nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài – nguồn lực điểm đến MICE

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Kiến nghị với các Nhà tài trợ

Kiến nghị với nhà nước

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án