Giải pháp về công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ

Giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ

Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Những kết quả trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Môi trường chính trị văn hóa ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguồn nhân lực ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nguồn lực tài chính ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thị trường của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Các quan hệ liên kết khu vực và toàn cầu, ảnh hưởng của các tập đoàn đa quốc gia

Liên kết của ngành công nghiệp hỗ trợ

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Phát triển về giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ

Phát triển về số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Hà Nội trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đồng Nai