Phân tích dòng nguyên vật liệu quá trình sản xuất xi măng

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Cơ sở lý luận trong tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đề xuất với các bên liên quan ngoài doanh nghiệp tăng sức ép để các doanh nghiệp may thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động một cách thực chất

Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tuân thủ trách nhiệm về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Nguyên nhân của những thành công về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Các bên liên quan ngoài doanh nghiệp may Việt Nam

Phân tích nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng đánh giá thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng về giờ làm việc của lao động

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp may