Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Phương pháp chuyên gia (Delphi) xây dựng chỉ số

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số

Tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp

Thực trạng tăng trưởng xanh ngành xi măng Việt Nam

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đổi mới quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhà nước cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước

Nhà nước cần có những biện pháp phát triển thị trường vốn

Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Xây dựng hệ thống cảnh báo sử dụng nợ vay

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam