Thực trạng phát triển của các thành phần kinh tế hiện nay

Sự thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

Phân tích các thành phần kinh tế tồn tại ở Việt Nam mà đại hội Đảng IX đã nêu

Thực trạng các thành phần kinh tế trong thời gian qua

Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế

Các cơ cấu lợi ích kinh tế trong các thành phần kinh tế ở nước ta

Các thành phần kinh tế tư bản tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế

Các bộ phận cấu thành của kinh tế nhà nước

Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Cách thiết kế chương trình nghiên cứu chính thức

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Khái niệm lợi ích kinh doanh

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế

Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế