Mô hình sự thành công của hệ thống thông tin

Định nghĩa sự thành công của hệ thống thông tin

Đo lường tăng trưởng kinh tế

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài – nguồn lực điểm đến MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Lý thuyết các bên liên quan đến du lịch MICE

Khái niệm các bên liên quan đến du lịch MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Kiến nghị với các Nhà tài trợ

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Thực trạng tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Thực trạng tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại các quốc gia đang phát triển

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế